Menu

Aký minimálny plat musí mať asistentka v roku 2022?

Aký minimálny plat musí mať asistentka v roku 2022?

Zákonník práce v § 120 určuje minimálne mzdové nároky, ktorými sa zamestnávatelia musia riadiť pri stanovovaní mzdy zamestnancov, ak nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Stupeň náročnosti podľa
§ 120

Charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest
podľa prílohy č. 1 Zákonníka práce

Koeficient minimálnej mzdy

Minimálna hrubá mzda
v roku 2022 pre jednotlivé stupne

1 výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov  1,0  646,00 €
2 výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov   1,2  762,00 €
3 výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody  1,4  878,00 €
4 samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb  1,6  994,00 €
5 výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia  1,8  1110,00 €
6 tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb  2,0  1226,00 €

Asistentky, ktorých najodbornejšou činnosťou je fakturácia, patria do druhej skupiny. Tie, ktoré zodpovedajú za zavádzanie a udržiavanie rôznych manažérskych systémov, prípadne im je zverená personálna agenda, by podľa rozsahu právomocí mohli byť zaradené do tretej až štvrtej platovej kategórie. V piatej skupine si môžeme predstaviť prípravu rozpočtov k rozsiahlejším projektom, určovanie metód procesného riadenia či vytváranie technologických postupov. V praxi sa však asistentky na týchto vysoko špecializovaných činnostiach podieľajú skôr z pozície podpornej funkcie, nenesú plnú zodpovednosť.

Nespornou výhodou asistentiek vo firmách je skutočnosť, že štát pre súkromný sektor stanovuje spodnú hranicu miezd. Administratívne pracovníčky v štátnej správe sú totiž obmedzované zhora. Zďaleka nemôžu ovplyvniť výšku svojho platu do takej miery, ako by mohli v "eseročke" či akciovej spoločnosti.

foto: lenetstan / 123rf

Napíšte komentár